Bases

V Edición

Bases do Programa

1. Introducción

BFFOOD é unha iniciativa promovida pola Xunta de Galicia a través da Axencia Galega de Innovación ( GAIN), o Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) e a Sociedade Xestora de Entidades de Investimento de Tipo Pechado ( XESGALICIA); coordinada pola Agrupación industrial Alimentaria de Galicia ( Clusaga), e conta coa participación de grandes empresas tractoras do sector, así como outras entidades colaboradoras do sector.

O seu obxectivo é a aceleración e consolidación de proxectos especializados no sector alimentario e a súa transformación en empresas innovadoras, viables e escalables que atraian e reteñan talento; contribuíndo así a fortalecer o posicionamento do sector e a incrementar a súa proxección internacional.

Coa visión de converterse nun referente na promoción da innovación aberta e disruptiva do sector alimentario, desprégase en tres eixos estratéxicos centrados na promoción da cultura emprendedora, o desenvolvemento dun ecosistema de innovación aberta e o fomento do tecido empresarial. E para iso conta co liderado da industria e o apoio dos axentes necesarios para consolidar un ecosistema de innovación no sector alimentario en Galicia.

As bases que aquí se despregan teñen como obxecto explicar as características do programa, os termos e condicións de participación dos proxectos que se presenten á convocatoria e, finalmente, os aspectos legais para a relación entre os participantes e BFFOOD.

No apartado, “Características de BFFOOD”, preséntase a iniciativa incluíndo os aspectos diferenciais, entre os que destaca o liderado da industria e o apoio ao ciclo completo do proxecto, os recursos postos ao dispor dos proxectos e as condicións do financiamento.

No seguinte apartado, “Termos e condicións”, detállanse aspectos que son importantes para a participación dos proxectos en BFFOOD, como poden ser os criterios de elegibilidad ou de avaliación dos proxectos, así como as esixencias aos proxectos durante as fases de aceleración e consolidación.

No apartado dedicado a “Aspectos Legais” trátanse temas como as responsabilidades, a propiedade intelectual ou a protección dos datos persoais dos participantes no programa.

Por último, nos “Anexos” figura toda a relación de documentación a presentar para a solicitude e xustificación do financiamento das distintas entidades; GAIN e XESGALICIA. Así mesmo, no último anexo, recóllense as temáticas de especial interese definidas por e para o sector alimentario.

2. Caraterísticas de BFFood

Neste apartado abórdanse as características do Business Factory Food estruturada nos aspectos diferenciais, que diferencia a este programa doutras iniciativas similares, os recursos que se poñerán ao dispor dos participantes, as fases nas que se estrutura o programa, o calendario desta edición e as condicións de financiamento.

2.1.ASPECTOS DIFERENCIAIS DE BFFOOD

Carácter vertical

Business Factory Food é unha aceleradora de carácter vertical centrada no sector alimentario. Isto achega notables vantaxes aos proxectos participantes, que poden contar con mentores e titores totalmente expertos no sector e cunha rede de contactos especializada; e que ademais comparten proceso de aceleración e/ou consolidación con proxectos do seu mesmo sector de actividade, coa consecuente xeración de sinerxias.

Liderada pola industria

Proxecto liderado pola Agrupación industrial Alimentaria de Galicia – Clusaga, apoiado pola Xunta de Galicia, e as seguintes empresas do sector da alimentación de Galicia: Cafés Candelas, Grupo Calvo, Casa Grande de Xanceda, Ceamsa, Clavo Food Factory, Congalsa, CLUN- Cooperativas Lácteas Unidas, Corporación Laber, DS Smith, Gadisa, Galacteum, Grupo Lence, Grupo Pereira, Kiwi Atlántico, Larsa, Bodegas Martin Codax , Nueva Pescanova, Quescrem, Torre de Nuñez, Vegalsa, Viña Costeira e Hijos de Rivera.

Programa formativo contrastado

Programa formativo a cargo das tres Universidades galegas, cun panel docente formado por profesionais de elevado prestixio e experiencia temática.

Ecosistema de innovación aberta

Apoiado por todos os axentes do sistema de innovación aberta: centros tecnolóxicos, agrupacións industriais, universidades, etc.

Promoción da cultura emprendedora no ecosistema

Desenvolvo dunha comunidade na que as iniciativas emprendedoras atopen un espazo propicio e favorable.

Apoio ao ciclo completo

A través dos instrumentos adecuados de formación, aceleración e investimento e unha fase de consolidación que permita un desenvolvemento sostible das empresas.

Alcance internacional

Capacidad de atracción de talento a nivel global, proporcionando un programa de capacitación y apoyo a los equipos.

2.2.RECURSOS AO DISPOR DOS PROXECTOS

Espazo coworking BFFOOD

Os proxectos participantes poderán situarse nas instalacións que o Clúster Alimentario de Galicia pon ao dispor da BFFOOD no edificio FEUGA, en Santiago de Compostela. Este espazo de coworking favorece a creación dun ambiente propicio para o bo desenvolvemento do proxecto. Existen tamén salas individuais ao dispor de todos os proxectos para celebrar reunións individuais.

Formación BFFOOD

O programa Business Factory Food conta con sesións formativas de asistencia obrigatoria na fase de aceleración e voluntaria na fase de consolidación, nas cales os promotores dos proxectos poderán adquirir os coñecementos e habilidades necesarias para levar a éxito o seu proxecto de emprendemento. A formación será impartida por expertos das universidades, os cales tratarán de guiar a cada equipo e a cada proxecto á obtención dos resultados desexados coa aplicación dos seus coñecementos.

Tutorización (MENTORING)

Cada un dos proxectos contará cun mentor específico pertencente a unha das empresas tractoras de BFFood, con carreira e experiencia no ámbito concreto do proxecto, quen se ocupará de conducir a súa evolución e guiarlles no seu desenvolvemento, facilitando a aliñación da proposta de valor do proxecto coa resolución do reto.

Networking

Entre as actividades previstas por BFFood atópase a de favorecer o networking entre os proxectos e as distintas institucións, empresas e outras entidades do sector alimentario favorecendo a creación de pontes e vías de comunicación que incrementen a visibilidade das iniciativas emprendedoras no ecosistema do sector alimentario, así como con outras institucións relevantes.

Financiamento

Os proxectos terán o seguinte apoio económico a través de GAIN e XESGALICIA:

 • GAIN: cantidade de 25.000,00 € por proxecto a fondo perdido no programa de aceleración
 • XESGALICIA: para cada unha das empresas seleccionadas na fase de aceleración, financiamento a través dun préstamo participativo que podería conlevar unha opción de capitalización de ata un máximo de 50.000 euros. No caso dos proxectos de consolidación, financiamento a través dun préstamo participativo que podería conlevar unha opción de capitalización de ata un máximo de 250.000 €.

Catálogo de infraestruturas, medios e servizos técnicos

Os proxectos participantes terán acceso a un catálogo de infraestruturas, medios e servizos técnicos que facilitarán e acelerarán o desenvolvemento dos proxectos, os cales son postos ao dispor dos emprendedores tanto por empresas como por entidades colaboradoras de BFFood.

Contacto directo co sector alimentario de Galicia

Business Factory Food é a porta de entrada á industria alimentaria. A participación no programa poderá axudar á túa empresa/proxecto a desenvolverse e darlle unha maior visibilidade para poder chegar ás empresas do sector. BFFOOD é unha ferramenta onde o teu proxecto permanece en contacto con outros proxectos relacionados co sector alimentario de Galicia.

2.3.PRIORIDADES DEL PROGRAMA

Os retos, recollidos no Anexo III, foron formulados polo sector conforme ás necesidades de innovación sectorial e aprobados polo Consello Executivo, e aplícanse para dotar de enfoque temático á convocatoria e seleccionar os proxectos candidatos.

2.4.FASES DEL PROGRAMA

A iniciativa consta de catro fases principais, tal e como se indica a continuación:

CONVOCATORIA

SELECCIÓN

ACELERACIÓN

CONSOLIDACIÓN

I.CONVOCATORIA

Apertura do período de inscrición de proxectos a través da web de BFFOOD (www.bffood.gal). Para a inscrición dun proxecto deberá cumprimentarse un formulario na propia web, previo rexistro na mesma. En caso de dúbidas sobre o proceso, os candidatos poderán poñerse en contacto con CLUSAGA:

Teléfono centralita: +34 981 556 062

Móviles BFFOOD: +34 629 99 10 23

Email: bff@clusaga.org

A fase de convocatoria contemplará a captación de proxectos para a súa participación nas fases de aceleración e consolidación.

II.SELECCIÓN

Valoraranse todos aqueles proxectos que cumpran os termos e condicións fixados nas presentes bases. Para validar este criterio tan só terase en conta a información facilitada na páxina web (formulario).

A selección de proxectos levará a cabo para valorar todos aqueles proxectos que cumpran os termos e condicións fixados nas bases da convocatoria. A selección terá lugar en dous pasos:

 1. Cumprimento dos requisitos mínimos e criterios de elegibilidad contidas nestas bases reguladoras, o que será avaliado polo Equipo Xestor, o cal poderá requirir a emenda da documentación presentada se esta fose incorrecta.

 2. Calidade do proxecto e adecuación do equipo para a súa posta en marcha con garantías, o que será avaliado polo Comité Executivo o cal, para ese efecto, poderá solicitar informes ás empresas tractoras, universidades, centros tecnolóxicos e demais entidades do Comité Técnico.

 3. Adecuación do proxecto aos retos e prioridades establecidos na convocatoria e recolleitos no Anexo III destas bases.

Na avaliación das inscricións seleccionaranse ata 18 proxectos para cada programa de aceleración e consolidación de entre as candidaturas elegibles, aos que posteriormente se realizará unha entrevista persoal e participarán en Pitch Day #ante o Consello Executivo onde presentarán os seus proxectos de forma presencial.

Tras a realización do Pitch Day o Comité Executivo, formado por persoal designado das entidades promotoras: GAIN, IGAPE, XESGALICIA e CLUSAGA seleccionará un máximo de 6 proxectos para participar na fase de aceleración e un máximo de 6 proxectos para a fase de consolidación.

Os proxectos seleccionados:

 • Recibirán unha invitación formal para incorporarse á fase de aceleración ou consolidación do programa. Esta proposta terá unha validez de 5 días naturais para ser aceptada formalmente polo equipo emprendedor. En caso contrario, o Comité Executivo do programa poderá estender a invitación ao seguinte proxecto na clasificación de proxectos.
 • Unha vez que acepten a invitación de participación no programa de BFFood, e tras a análise individualizada das necesidades de desenvolvemento do proxecto en relación con todos os servizos proporcionados por BFFood, os proxectos asinarán co programa o Acordo Marco. Este acordo recollerá os compromisos asumidos por BFFood e as entidades participantes para apoiar ao proxecto durante a súa participación no programa.
 • Así mesmo, asinaranse os acordos de financiamento, que serán tantos como entidades financiadoras decidan financiar o proxecto seleccionado podéndose establecer dereitos e obrigacións de maneira bilateral entre a entidade financiadora e o proxecto.

III.ACELERACIÓN

Os proxectos seleccionados que aceptasen a proposta e acreditasen as condicións de participación no programa poderán incorporarse á fase de aceleración.

A fase de Aceleración – de 9 meses de duración - contempla unha serie de actividades entre as que se inclúen:

 • Formación técnica xeral, de valor para todos os proxectos.
 • Coaching en temas de negocio, xestión, financiamento e outros.
 • Mentorización: cada equipo contará cun mentor pertencente ao sector alimentario.
 • Networking: actividades conxuntas mediante as que os proxectos poidan compartir experiencias, colaborar e relacionarse con outros axentes como participar en sesións de exposición, visitas a empresas e outros.

Estas actividades desenvólvense conforme a un programa de aceleración que ten por obxectivo básico axilizar o proceso de desenvolvemento dos proxectos, desde a concepción ou ideación ata a consecución dun produto ou servizo comercializable, de acordo cos seguintes pasos:

 • Validación da necesidade identificada.
 • Deseño dun modelo de negocio.
 • Desenvolvemento dun produto mínimo viable ( PMV).
 • Execución dun proceso iterativo ( pivotaje) con clientes representativos.
 • Consecución de primeiros pedidos.

IV.CONSOLIDACIÓN

Do mesmo xeito que na fase de aceleración, o proxectos seleccionados deberán aceptar a proposta e acreditar as condicións de participación no programa para incorporarse á fase de consolidación. Esta fase ten unha duración de ata 12 meses, durante os cales se buscará a través de formación, mentoría e networking que as empresas participantes consigan establecerse no mercado e xerar vendas/ingresos recorrentes.

2.5.CALENDARIO

O prazo de inscrición ou fase de convocatoria comezará desde a publicación da apertura da convocatoria na web de BFFood ( www.bffood.gal) e terá unha duración de ata 3 meses. Só serán avaliables no programa as inscricións de proxectos que se reciban dentro do prazo establecido e a través do medio habilitado para iso (Web BFFOOD).

No momento de finalización do prazo de inscrición comezará a fase de avaliación de proxectos e selección, tamén cunha duración máxima de 2 meses.

Antes de iniciar as fases de aceleración e consolidación dispoñerán do prazo de 1 mes para a achega de documentación, a firma de contratos e outras actividades previas.

A continuación, aqueles proxectos seleccionados para a fase de aceleración e a fase de consolidación comezarán os seus correspondentes programas.

Os prazos e datas definitivos serán publicados na web de BFFOOD.

2.6.CONDICIONES DE FINANCIACIÓN

O financiamento proposto desde BFFood é unha combinación das seguintes modalidades:

 • Financiamento GAIN e XESGALICIA
 • Financiamento externo

I.FINANCIAMENTO GAIN y XESGALICIA

FASE ACELERACIÓN

O financiamento articularase da seguinte maneira:

Por parte de GAIN:

Financiamento a fondo perdido: ata 25.000 € para os proxectos, a condición de que se cumpran os compromisos do Acordo Marco e así como o Consello Executivo valide a superación da primeira fase de acordo coas condicións esixidas no plan de apoio subscrito polo proxecto acelerado. Para facer efectiva esta concesión directa da subvención será necesario a firma dun convenio entre GAIN e o proxecto previo á Fase de Aceleración e que se achegue a documentación indicada no Anexo I destas Bases.

Establécese a incompatibilidade das axudas concedidas por GAIN a proxectos que participen ou participasen noutros programas de aceleración financiados con fondos de Xunta de Galicia ou que recibisen financiamento de GAIN nos devanditos programas.

Por parte de XESGALICIA:

Financiamento por parte de Xesgalicia, SGEIC, S.A, que se poderá articular a través de: préstamo participativo que podería conlevar unha opción de capitalización por parte de Xesgalicia, de ata un máximo de cincuenta mil euros (50.000€), a través do Fondo de investimento que mellor se adapte á fase de evolución dos proxectos seleccionados na fase de aceleración de cada convocatoria. No caso de que a empresa así o solicite e no marco dunha rolda de financiamento, poderase valorar unha participación directa no capital da compañía.

Características xerais do financiamento:

Importe: ata 50.000€.

Prazo máximo: ata 7 anos.

Carencia de principal: ata 2 anos.

Tipo de interese: fixo (Euribor trimestral + 4%) + variable (a determinar).

Susceptibles de capitalización.

O préstamo poderá ter varios desembolsos en función do cumprimento dos fitos do plan de negocio.

O prazo para presentar a solicitude de financiamento a XESGALICIA a través do programa BFF será de 12 meses dende que os proxectos envíen a súa aceptación para participar no programa de aceleración.

FASE CONSOLIDACIÓN

Financiamento por parte de Xesgalicia, SGEIC, S.A, que se poderá articular a través de:

Préstamo participativo que podería conlevar unha opción de capitalización por parte de Xesgalicia, de ata un máximo de douscentos cincuenta mil euros (250.000€). Xesgalicia, Sociedade Xestora de Entidades de Investimento de Tipo Pechado, S.A.U. poderá financiar a través do vehículo de investimento que mellor se adapte á fase de evolución dos proxectos seleccionados na fase de consolidación de cada convocatoria. No caso de que a empresa así o solicite e no marco dunha rolda de financiamento, poderase valorar unha participación directa no capital da compañía.

O importe do financiamento poderá ter varios desembolsos e estará condicionada a que outros financiadores ou os socios acheguen polo menos a mesma financiamento ao proxecto (achegas dinerarias) desde a data de presentación do proxecto á convocatoria da BFFood. No caso de que a amortización do financiamento con outros financiadores sexa inferior a 5 anos, a amortización do préstamo participativo de Xesgalicia realizarase de forma proporcional ao financiamento que serviu de base para a concesión do préstamo participativo.

Características xerais do financiamento:

Importe: ata 250.000€.

Prazo máximo: ata 7 anos.

Carencia de principal: ata 2 anos.

Tipo de interese: fixo (Euribor trimestral + 4%) + variable (a determinar).

O prazo para presentar a solicitude de financiamento a XESGALICIA a través do programa BFF será de 12 meses dende que os proxectos envíen a súa aceptación para participar no programa de consolidación.

OUTRAS CONSIDERACIÓNS

Poderán dispoñer de financiamento de Xesgalicia tanto na fase de aceleración como consolidación, os proxectos seleccionados que cumpran as seguintes condicións:

 • Superar o proceso de análise do investimento por parte do equipo de Xesgalicia, para o que se ha de achegar a documentación descrita no anexo II.
 • Ter constituída a empresa, ter o centro principal de actividade e o seu domicilio social e fiscal en Galicia.

Este financiamento é compatible con outras axudas doutra administración pública, organismo ou ente público ou privado, nacional ou internacional, sen que, en ningún caso, illadas ou en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos que superen o custo da actividade financeira ou os límites máximos de financiamento público.

No caso de abandonar, non cumprir co establecido no programa de aceleración/consolidación ou que o informe do titor/mentor sexa desfavorable sobre o desenvolvemento do proxecto, dará dereito a Xesgalicia a non realizar os desembolsos pendentes, así como a resolver o préstamo sempre que se infira do devandito informe unha evolución negativa do desenvolvemento do proxecto nos termos presentados a Xesgalicia e que serviron de base para a concesión do presente financiamento.

Por regra xeral non se financiarán os proxectos que previamente fosen financiados por Xesgalicia. En todo caso, se o proxecto contase con financiamento no marco dunha fase previa de calquera outro programa similar de aceleración/consolidación o financiamento tería que ser aprobada polo Comité de investimentos e o Consello de Administración de Xesgalicia. Os proxectos financiados por Xesgalicia requirirán un seguimento posterior e deberán achegar información financeira periódica ou calquera outra que se considere.

II.FINANCIAMENTO EXTERNO

 • Empresas tractoras presentes na o Consello de Entidades Tractoras poderán asinar acordos cos proxectos participantes para realizar os primeiros pedidos destes, os termos dos cales deberán fixarse entre o proxecto e a empresa tractora.
 • Así mesmo, as empresas do devandito Consello de Entidades Tractoras terán preferencia á hora de participar no capital dos proxectos participantes en BFFood, condicións a establecer entre o proxecto e as empresas tractoras interesadas.
 • Acordos bilaterais de financiamento: en paralelo ao compromiso de financiamento que se asine con BFFood, os proxectos participantes poderán subscribir acordos bilaterais de financiamento con terceiros, establecéndose a obrigación de comunicación dos devanditos acordos.
3. Termos e condicións

Neste capítulo detállanse os distintos condicionantes que determinan a relación entre BFFood e os proxectos que se presenten á convocatoria e participen no programa de aceleración. Enuméranse, en primeiro lugar, os requisitos mínimos, que son as condicións básicas que deben cumprir os proxectos que opten a entrar en BFFood. En segundo lugar, explícanse os denominados criterios de elegibilidad, que son aquelas características que os proxectos deben presentar para poder ser considerados elegibles e, por tanto, ser avaliados no proceso de selección. En terceiro lugar, explícanse os criterios de avaliación, que determinan os aspectos que o Consello Executivo analizará para seleccionar os proxectos candidatos, e o seu peso relativo. A continuación, detállanse os compromisos xerais e as esixencias que os proxectos participantes en programa de aceleración e que deben respectar mentres estea vixente a súa relación con BFFood. Finalmente, sinálanse as incompatibilidades, polas que se establece que certas entidades, dada a súa implicación en BFFood, non poden presentar proxectos á convocatoria.

3.1.Requisitos mínimos

Os requisitos mínimos que deben cumprir todos os proxectos serán os seguintes:

 • Cada iniciativa empresarial (este constituída ou non) poderá presentar varios proxectos a distintos retos, pero optará soamente á elegibilidad dun deles. Se, con todo, trátase de proxectos procedentes dunha universidade, un centro tecnolóxico ou similares, poderá resultar elegible máis dun proxecto derivado destas entidades.
 • Todos os membros do equipo de proxecto deberán ser maiores de idade.
 • Os proxectos terán que dispoñer da propiedade intelectual e/ou industrial da idea, produto ou servizo presentado ou, na súa falta, dispoñer dos permisos correspondentes de uso de propiedade intelectual e/ou industrial de terceiros.
 • Os proxectos que non teñan unha entidade xurídica propia no momento de presentación da candidatura adquiren o compromiso de desenvolver un proxecto empresarial coa Comunidade Autónoma de Galicia como lugar de referencia, así como constituír unha empresa e un centro de actividade durante esta fase.
 • Os proxectos constituídos formalmente como empresa (para a definición de empresa utilizarase a establecida pola Comisión Europea no anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014 (DOUE L 187, do 26 de xuño)) para optar á fase de aceleración non poderán superar unha antigüidade máxima de 42 meses no momento da presentación da candidatura (en liña coa Lei 9/2013 do emprendemento e da competitividade económica de Galicia). Para a fase de consolidación deberán estar constituídos formalmente como empresa cunha antigüidade máxima de 6 anos (72 meses) no momento de presentación da solicitude.
 • Os proxectos con domicilio social e fiscal noutras rexións ou países deberán presentar un compromiso de fixar o domicilio social e fiscal na Comunidade Autónoma de Galicia antes da firma do Acordo Marco
 • Os proxectos terán que establecer un centro de actividade na Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Os proxectos aspirantes non poderán ser participados por empresas adscritas a BFFood con anterioridade á selección definitiva de proxectos.

3.2.Criterios de elexibilidade dos proyectos

Ámbito dos proxectos: sector e retos

De maneira xeral, os proxectos deberán pertencer ao sector alimentario ou ser de aplicación ao sector alimentario, que é o que constitúe a vertical na que está especializada BFFood como aceleradora. Neste marco global, os proxectos deberán responder especificamente a cuestións máis concretas definidas a través dos retos establecidos en preséntalas Bases da Convocatoria, aprobados polo Consello Executivo a proposta das empresas membro do Consello de Entidades Tractoras e recolleitos no Anexo III

Natureza dos proxectos

BFFood diríxese a startups, spin- outs e spin- offs. Descríbense a continuación cada unha destas categorías:

 • Startup: empresa de recente creación promovida por emprendedores a título persoal en fase de arranque, xeralmente asociada á innovación e cun modelo de negocio escalable.
 • One company spin- out: empresa de recente creación resultado da escisión dun proxecto dunha empresa existente.
 • Several companies spin- out: empresa de recente creación resultado da escisión dun proxecto desenvolvido de forma colaborativa por varias compañías.
 • Spin- off: proxecto/empresa de recente creación nada a partir dun desenvolvemento innovador con orixe en universidades ou centros tecnolóxicos.

Fase de desenvolvemento dos proxectos

Os proxectos participantes poderán optar en función do seu grao de desenvolvemento.

 • Seed ou semente. Optarán a participar na fase de aceleración. Trátase de proxectos nunha etapa inicial, cunha idea de negocio, e na que o equipo desenvolve ou desenvolveu un produto mínimo viable ou servizo e expón a liña de negocio.
 • Early stage ou temperá. Poderán optar a participar na fase de consolidación directamente. Podemos dicir que se trata xa de empresas cun produto ou servizo definido e vendas reais. O modelo de negocio debe estar estruturado e con posibilidade de ser escalado e empezan a terse os primeiros ingresos. A empresa empeza a crecer, aínda que dunha maneira incipiente.

3.3.Criterios de avaliación

Nas candidaturas recibidas valoraranse principalmente o equipo e o proxecto. Terán un peso do 60% e 40% respectivamente no caso de proxectos seed que opten á fase de aceleración e un 40% equipo e 60% proxecto no caso de proxectos early stage para fase de consolidación.

En concreto, teranse en conta os seguintes aspectos:

Criterios de avaliación da equipa

Avaliarase a traxectoria e adecuación do equipo ao proxecto presentado. Valorarase:

 • Competencias, coñecemento e experiencia no sector alimentario ou área de aplicación do proxecto.
 • Adecuación e complementariedade da formación e experiencia do equipo ás necesidades do proxecto.
 • Compromiso, motivación e dedicación do equipo emprendedor.
 • Risco asumido pola entidade promotora/equipo xestor.

Criterios de avaliación do proxecto

 • Grao de innovación. Entendido como a base científica, tecnolóxica ou de coñecemento na que se apoia, así como a capacidade dos atributos diferenciadores que incorpora a proposta de valor para ser gañadores.
 • Grao de acelerabilidad ou capacidade para desenvolver un produto mínimo viable ( PMV) no transcurso do programa e executar o proxecto.
 • Grao de escalabilidade ou potencial de crecemento e de xeración de economías de escala.
 • Capacidade para consolidarse no mercado e xerar ingresos recorrentes.
 • Impacto socioeconómico. Iniciativa viable que contribúa á dinamización do tecido empresarial.
 • Temáticas de especial interese; para esta quinta edición incluíronse unha serie de temáticas na procura de novas oportunidades de innovación.

No caso de spin- outs/ spin- offs asegurarase o compromiso da empresa/ s e/ou universidade/centro tecnolóxico co proxecto e o equipo.

3.4.Compromisos xerais

Os compromisos aos que se adhiren os proxectos, de forma xeral, serán os seguintes:

 • Aceptar e cumprir as bases do programa.
 • Garantir que a información facilitada é fidedigna.
 • Cumprir cos prazos marcados desde BFFood para a subministración de información.
 • Manter actualizada a información do proxecto e dos membros do equipo que figure na plataforma de xestión de BFFood durante a vixencia do programa.
 • Colaborar nas actividades de promoción do programa BFFood.
 • Garantir a entrega de toda a información adicional que poida ser requirida ao longo do programa.
 • Notificar aqueles cambios significativos relacionados coa composición do equipo promotor, a entrada de novos socios no capital social, denominación, marcas e logos, así como facilitar calquera outra información substancial do proxecto, durante a vixencia do programa.
 • Asistir e participar de forma activa un mínimo de dous membros rexistrados do equipo promotor na totalidade de cada unha das actividades do programa.

3.5.Esixencias a cumprir no transcurso das fases de aceleración e consolidación

Fase de aceleración

Os proxectos en fase de aceleración deberán observar as seguintes esixencias:

 • Dedicación do 100% ao proxecto de polo menos dúas persoas a tempo completo. No caso de proxectos procedentes de spin- out e /ou spin- off poden incluír persoas a dedicación parcial sempre que a suma de todas as dedicacións sexa o equivalente de polo menos dúas persoas ao 100% cada unha, que deberán cubrir os perfís de xerente, responsable técnico e responsable comercial.
 • Cumprimento dos fitos ou na súa falta xustificación razoada do incumprimento.
 • Participación obrigatoria nas actividades de formación, tutorización e mentorización levadas a cabo na iniciativa.
 • Subscribir, no seu caso, o correspondente convenio singular que establecerá os termos e condicións de execución da subvención outorgada por GAIN e que será requisito indispensable para a percepción desta.
 • Facer publicidade do financiamento e apoio obtido polo programa BFFOOD nas actividades de difusión relacionadas co proxecto, así como na súa páxina web.
 • Transparencia dos proxectos á hora de informar sobre a súa evolución e resultados.
 • Prestarse a participar en actividades de difusión, promoción e imaxe de BFFood.

Fase de consolidación

 • Dedicación do 100% ao proxecto de polo menos dúas persoas a tempo completo. No caso de proxectos procedentes de spin- out e /ou spin- off poden incluír persoas a dedicación parcial sempre que a suma de todas as dedicacións sexa o equivalente de polo menos dúas persoas ao 100% cada unha.
 • Cumprimento dos fitos ou na súa falta xustificación razoada do incumprimento.
 • Participación obrigatoria nas actividades de formación, tutorización e mentoría levadas a cabo na iniciativa.
 • Transparencia dos proxectos á hora de informar sobre a súa evolución e resultados.

3.6.Incompatibilidades

Respecto a a consideración dun proxecto candidato como apto para o proceso de selección, teranse en conta as seguintes incompatibilidades:

 • Os membros do Consello Executivo non poderán participar como equipo promotor e/ou ser integrantes dos proxectos seleccionados. No caso de tratarse de persoal adscrito ás súas respectivas entidades requirirase do consentimento expreso da totalidade dos membros do Consello Executivo.
 • Os membros do Equipo Xestor non poderán participar como equipo promotor e/ou ser integrantes dos proxectos seleccionados. 
4. Aspectos legais

Debido a que ao longo das diferentes fases do programa levarán a cabo intercambios de información, é importante deixar claro o seu uso e as responsabilidades derivadas del.

4.1.Aceptación das bases

A participación na convocatoria supón a aceptación destas bases, sen condicións nin condicionantes, así como calquera resolución que se puidese producir.

No caso de constatarse durante o desenvolvemento do programa que algún membro de calquera dos equipos participantes non cumpre os compromisos asinados no Acordo Marco, o Consello Executivo resérvase o dereito para esixir o cumprimento destes, e de non ser así, procederase á exclusión da candidatura.

Neste sentido, os proxectos estarán sometidos a unha avaliación continua ao longo de todas as fases do programa, polo que todos aqueles que non cumpran cos requisitos, obrigacións e fitos establecidos poderán ser excluídos do mesmo e, en consecuencia, perder os beneficios que deste derívense previo informe motivado do Consello Executivo de BFFood.

Así mesmo, BFFood resérvase o dereito de cancelar, modificar ou suspender calquera aspecto ou criterio do proceso de convocatoria e selección.

O compromiso asumido pola aceptación destas bases terá efecto a partir da aceptación destas e permanecerá en vigor ata cinco anos despois da finalización da convocatoria na que fosen aceptadas.

4.2.Responsabilidade

Os solicitantes serán responsables de todos os prexuízos, directos ou indirectos, que sexan causados ou poidan ser causados pola infracción destas bases, exonerando os responsables do programa de toda responsabilidade respecto diso, sen ningunha excepción.

Nestes termos, os solicitantes serán responsables da infracción de dereitos de terceiros durante a súa participación no programa desta convocatoria e deberán indemnizar ás terceiras partes afectadas e, no seu caso, aos responsables do programa por calquera dano ou prexuízo causado e reclamado xudicial ou extraxudicialmente, incluíndo expresamente os honorarios dos profesionais intervenientes nos procedementos, polo incumprimento das obrigacións descritas nestas bases.

4.3.Propiedade intelectual

Dispoñer, se procede, da propiedade intelectual da idea/proxecto presentado, ou dispoñer dos permisos correspondentes para o seu uso é un requisito mínimo fixado nos termos e condicións.

Cada solicitante garante que o contido da súa presentación é da súa creación orixinal e non infrinxe ningún dereito, incluíndo os dereitos de propiedade intelectual de terceiros e que o contido non é ilegal, nin se creou no incumprimento de calquera obrigación contractual cun terceiro.

A información proporcionada polo solicitante debe ser correcta, veraz e completa, asumindo o solicitante plena responsabilidade por calquera inexactitude. Pola contra, BFFood terá dereito, sen prexuízo de calquera outros medios legais, a retirar, rexeitar ou suspender os dereitos outorgados ao solicitante nestas bases.

O participante autoriza expresamente a que os responsables do programa poidan utilizar o seu nome e imaxe en material publicitario relativo a esta convocatoria, sen ningunha contraprestación. Remitindo a súa solicitude, o participante asume que a remisión do documento de solicitude confirma o carácter voluntario da mesma.

O solicitante acepta que os responsables do programa adopten as decisións relativas á convocatoria, así como a selección definitiva de proxectos do programa. O solicitante recoñece que, aínda que o seu proxecto sexa seleccionado, os responsables do programa non están obrigados a desenvolver o programa completamente.

4.4.Revelación de información

Os participantes consenten a utilización dos datos básicos do proxecto durante os procesos de avaliación contemplados nas bases.

Así mesmo, a aceptación destas bases autoriza ás entidades promotoras á utilización do logotipo, nome do proxecto, ou calquera outro tipo de soporte audiovisual desenvolvido ou gravado no transcurso do programa, en todas aquelas actividades de difusión e comunicación que consideren oportunas, con independencia do medio ou formato utilizado.

O contido de todas as ideas e proxectos presentados a esta convocatoria, e todos os datos e informacións de calquera tipo proporcionada polo solicitante, serán tratadas como confidenciais por BFFood, que se compromete a non utilizalas para fins distintos dos que xorden deste documento.

4.5.Comunicacións

Todas as notificacións relativas ao desenvolvemento do programa serán publicadas na web de BFFood (www.bffood.gal) e estarán dispoñibles para a súa consulta nas oficinas da Agrupación industrial Alimentaria de Galicia. Calquera outra notificación de tipo individual será comunicada a través do correo electrónico ou número de teléfono empregado na inscrición do proxecto na web, ou naquel que con posterioridade sexa facilitado polos promotores principais do proxecto para a devandita finalidade.

4.6.Protección de datos personais

En cumprimento do Regulamento (UE)2016/679 de protección de datos persoais, informámoslle que os responsables do tratamento dos datos facilitados como participante serán tratados polas entidades promotoras e colaboradoras do programa de BFFood, formadas entre outras por Axencia Galega de Innovación con CIF Q-1500386- F; Instituto Galego de Promoción Económica con CIF Q6550010- J; XesGalicia Sociedade Xestora de Entidades de Investimento de Tipo Pechado, S.A.U. con CIF A-15.674.203; Clúster Alimentario de Galicia con CIF G-27407212, coas finalidades de avaliar os proxectos presentados, xestionar a participación no programa, difundir e facer promoción pública do mesmo.

A lexitimación para o uso dos seus datos está baseada na aceptación de todo o establecido nestas bases, as obrigacións legais vinculadas, así como no consentimento. Os destinatarios da información serán todas as entidades promotoras, así como terceiros en cumprimento das obrigacións legais vinculadas. O prazo de conservación previsto é o establecido en cada unha das fases do proxecto que se indican nestas bases, así como o necesario para cumprir coas obrigacións legais vinculadas e en todo caso mentres non retire o consentimento prestado. Non se prevé realizar unha transferencia internacional de datos salvo con fins de almacenamento, cumprindo nese caso coa existencia de garantías adecuadas e en entidades adheridas ao acordo privacy shield (http://www.privacyshield.gov).

O participante poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de datos, limitación e oposición, así como a revogación do consentimento prestado no seu caso, contactando con BFFood a través do correo bff@clusaga.org Igualmente, pode presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de datos se considera que os seus dereitos foron vulnerados. Máis información en www.bffood.gal.

4.7.Reclamacións

Para a interpretación e cumprimento destas bases, o Consello Executivo e os participantes no programa someteranse á aplicación das leis españolas.

Toda controversia derivada da interpretación ou execución do presente documento, será resolta directamente polas partes, para cuxo efecto estas comprométense a realizar, de boa fe, os seus maiores esforzos para a solución consensuada das súas controversias, atendendo á común intención expresada no mesmo, nun prazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir da data en que calquera das partes de aviso por escrito á outra respecto de calquera reclamación, sen que a falta de resposta por parte de dita outra parte suspenda o prazo antes sinalado.

Todo litixio, controversia ou reclamación resultante deste documento ou da súa interpretación que non puidese ser resolta de acordo co establecido no apartado precedente, así como o relativo ao incumprimento, resolución ou nulidade, resolverase mediante arbitraxe. A arbitraxe levará a cabo na cidade de Santiago de Compostela. O laudo arbitral será definitivo e inapelable, renunciando a calquera recurso dispoñible contra o mesmo.

4.8.Miscelánea

 • BFFood non garante a dispoñibilidade e continuidade do funcionamento da plataforma ou os servizos aloxados nela, pois esta pode sufrir interrupcións ou defectos na súa operatividade. BFFood non asume ningunha responsabilidade por calquera dano ou perda sufrida polo demandante debido ao non funcionamento ou a imposibilidade de uso da información ou os servizos prestados a través da plataforma habilitada. E non será responsable de calquera dano ou perda que poida ser ocasionado por interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos ou desconexións no portal e os servizos por calquera causa, incluíndo causas fose do control de BFFood.

 • O solicitante non utilizará a plataforma para enviar contido que poida violar a lei vixente ou a moral pública ou calquera outro contido prexudicial, abusivo, irrespetuoso, difamatorio, vulgar, obsceno, racista ou de calquera outra forma; realizar calquera acto ilegal ou fraudulento; ou enviar calquera tipo de documentación ou material non relacionado cos propósitos da convocatoria ou de BFFood no seu conxunto. BFFood resérvase o dereito de eliminar calquera contido que infrinxa as presentes bases.

 • Os participantes no programa asumen a obrigación de achegar, coa duración prevista no último parágrafo da apartado “Aceptación das Bases”, a documentación adicional que se poida requirir por parte dos responsables do programa para o cumprimento de obrigacións de información que poidan derivarse de normas actualmente vixentes ou que poidan entrar en vigor durante a duración do programa. O incumprimento da subministración desta información no prazo outorgado pode conlevar a suspensión e/ou a resolución do programa respecto dos infractores. 

5. Anexos

5.1.ANEXO I: REGULACIÓN DAS CONDICIÓNS DAS SUBVENCIÓNS para CONCEDER POR PARTE DA AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN Aos PROXECTOS SELECCIONADOS PARA A INCORPORACIÓN Á FASE DE ACELERACIÓN

O convenio de colaboración asinado entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Axencia Galega de Innovación ( Gain), Xesgalicia, Sociedade Xestora de Entidades de Investimento de Tipo Pechado, S.A.Ou ( Xesgalicia), Clúster Alimentario de Galicia ( Clusaga) para a posta en marcha dun foco de emprendemento no sector alimentario en Galicia (Business Factory Food – BFFOOD); prevé a concesión por parte de Gain dunha axuda para aqueles proxectos que resulten seleccionados para a súa incorporación á fase de aceleración.

Poderán ser considerados beneficiarios empresas constituídas previo cumprimento dos requisitos indicados nos apartados 2º e 3º do artigo 8 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Importe das axudas

O importe total para conceder por parte de GAIN é dun máximo de 25.000 € por convocatoria, a cada un dos proxectos seleccionados para a súa incorporación á fase de aceleración.

Gasto subvencionable

A modo indicativo, consideraranse elegibles os seguintes conceptos:

 • Custos de persoal suxeito a relación de carácter laboral, excluídos os promotores do proxecto.
 • Custos de participación en feiras, congresos e outras actividades de networking específico para o proxecto.
 • Adquisición de equipamento e material instrumental na medida en que se utilicen para as actividades de aceleración.
 • Subcontratación con organismos de investigación, cun límite máximo do cincuenta por cento (50%) da axuda.
 • Gastos de obtención, validación e defensa de patentes e outros activos inmateriais; incluiranse os custos derivados da obtención de certificacións oficiais necesarias para a viabilidade do proxecto.
 • Servizos de apoio para a elaboración do plan de negocio, para a súa saída ao mercado, ou para a procura de investidores.
 • Servizos tecnolóxicos externos que se considere relevante para a viabilidade do proxecto empresarial.

Cando o importe do gasto subvencionable supere as cantidades establecidas para os contratos menores no texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro; o beneficiario deberá solicitar como mínimo 3 ofertas de diferentes provedores, con carácter previo á contratación do compromiso, salvo que, polos seus especiais características, non exista no mercado suficiente número de entidades, ou salvo que o gasto realizásese con anterioridade á solicitude da subvención. A elección entre as ofertas presentadas, que deberán presentarse na xustificación, deberá xustificarse expresamente na memoria cando a elección non recaia na proposta económica máis vantaxosa.

A Xunta de Galicia levará a cabo o financiamento destas axudas a través dos mecanismos previstos no ordenamento xurídico, sendo condición indispensable para a súa concesión, o cumprimento por parte dos seleccionados dos requisitos legais para ser beneficiarios.

Obrigacións dos beneficiarios

Sen prexuízo das demais obrigacións establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, os beneficiarios das axudas concedidas quedan obrigados a:

 • Proceder ao reintegro, da subvención recibida, no suposto de incumprimento das condicións de participación na Business Factory Food, recollidas nestas mesmas bases.
 • Facilitar a información que lles sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, polo Tribunal de Contas e polo Consello de Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións; e someterse ás actuacións de comprobación que deban efectuar os indicados órganos relativos ao control financeiro e demais aplicables; así como as levadas a cabo polo órgano concedente; e no seu caso, ás da autoridade de xestión e, de ser o caso, aos servizos financeiros da Comisión Europea e do Tribunal de Contas Europeo, e entregar canta información lles sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.
 • Comunicar ao órgano concedente a obtención de subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos recibidos.
 • Xustificar, nos casos nos que o importe do gasto subvencionable supere as cantidades establecidas no texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, para o contrato menor; a solicitude como mínimo de tres ofertas de diferentes provedores, con carácter previo á contratación do compromiso para a obra, prestación do servizo ou entrega do ben, salvo que polas súas especiais características non exista no mercado suficiente número de entidades que as realicen, presten ou fornezan, ou salvo que o gasto realizásese con anterioridade á solicitude da subvención, de acordo co establecido no apartado 3 do artigo 29 da citada Lei, na redacción dada ao mesmo pola disposición final segunda da Lei 2/2013, do 27 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013.

Réxime de Pagos

Ao amparo do previsto nos artigos 31.6 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e nos artigos 62 e 63 do Regulamento de desenvolvemento da citada Lei; poderanse realizar pagos anticipados, respondiente estes a entrega de fondos con carácter previo á xustificación, como financiamento necesario para poder levar a cabo as actuacións inherentes á subvención, sendo as mesmas ao desenvolvemento dos proxectos que resulten seleccionados para a súa incorporación á fase de aceleración, de acordo coa seguinte distribución:

 • Primeiro pago: poderase pagar ata un máximo dun 80% da cantidade destinada a cada un dos proxectos seleccionados, de forma anticipada e previa solicitude. Dita solicitude presentarase nas condicións indicadas neste anexo.
 • Pago final e xustificación de leste: a cantidade restante destinada a cada un dos proxectos seleccionados pagarase tras a solicitude e xustificación nas condicións recollidas neste documento. A liberación do presente pago requirirá a conformidade de GAIN e o xustificante da presentación da restante documentación. Como complemento da citada documentación, GAIN recibirá o informe do titor designado por parte do Equipo Xestor, no que se verifique e valide a adecuación dos gastos e os feitos ou actividades planificadas no desenvolvemento do programa.

Réxime de garantías

O artigo 65 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da LSG, establece a obrigación aos beneficiarios e entidades colaboradoras, da constitución de garantías, nos casos, entre outros, nos que se prevé a posibilidade de realización de pagos anticipados.

O presente convenio establece o pago anticipado de ata un 80% da cantidade destinada ao financiamento dos proxectos seleccionados para a súa incorporación á fase de aceleración.

Considerando que a finalidade que se persegue co devandito anticipo é a de dar apoio aos diferentes proxectos, facilitando a formalización ou constitución dos mesmos en empresas, e reducindo a carga económica que soporta calquera empresa de nova creación, tanto nas súas orixes, como no inicio da súa actividade; exonérase da constitución de garantía legalmente prevista, conforme á previsión recollida no artigo 67 do Regulamento da LSG, relativo á posibilidade de autorización por parte do Consello da Xunta, da exención da obrigación de constitución de garantías.

Alteración das actuacións

A necesidade de modificar as actuacións para realizar, en canto supoña alteración das condicións tidas en conta á hora da concesión, poderá dar lugar á modificación da subvención concedida. En calquera caso, só se procederá á citada modificación, tras o informe favorable do Comité Executivo.

O procedemento de aprobación de modificación das actuacións iniciarase coa solicitude por parte do interesado, na devandita solicitude deberá indicarse o alcance da modificación proposta, de tal maneira que queden claras as actuacións para modificar e o desenvolvemento do proxecto. Dita solicitude presentarase no rexistro da Axencia Galega de Innovación, o citado rexistro está en Rúa Airas Nunes s/n – Conxo. CP 15702 de Santiago de Compostela.

Despois de dita solicitude, GAIN procederá a recompilar o correspondente informe favorable ou o visto e conforme do Comité Executivo.

Tras as actuacións mencionadas, GAIN aprobará, no seu caso, a modificación proposta. Que, en caso de producirse, formalizarase no correspondente documento ou adenda.

Compatibilidade con outras axudas

Estas axudas serán compatibles con outras establecidas por esta ou outra Administración Pública, organismo ou ente público ou privado, nacional ou internacional para o mesmo fin sen que, en ningún caso, illada ou en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos supere o custo da actividade subvencionada.

Con todo, o anteriormente indicado, as entidades cuxos proxectos fosen subvencionados e/ou financiados con anterioridade por GAIN e/ou XESGALICIA no marco de calquera outro programa de aceleración ou de financiamento, quedarán excluídas das axudas económicas a conceder previstas no presente convenio.

Réxime aplicable e reintegro

Estas axudas estarán suxeitas ao disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento, así como a normativa básica da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeneral de subvencións e o seu regulamento de desenvolvemento, aprobado por Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo.

Procederase ao reintegro parcial ou total dos fondos recibidos no suposto de incumprimento das condicións establecidas para a súa concesión nos termos previstos no Título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Igualmente procederá ao reintegro (total ou parcial) no caso de incumprimento e/ou mal aproveitamento da aceleración por parte dalgún dos proxectos seleccionados na fase final, o que deberá reflectirse nun informe suficientemente motivado.

Estarán suxeitas igualmente ao réxime de mínimis establecido no Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas mínimis (DOUE L352/1, do 24 de decembro de 2013).

Documentación que se deberá presentar para a solicitude de abono dos pagos previstos

A documentación presentarase no rexistro da Axencia Galega de Innovación, o citado rexistro está en Rúa Airas Nunes s/n – Conxo. CP 15702 de Santiago de Compostela.

Coa documentación xustificativa relacionada neste anexo, o beneficiario deberá presentar unha declaración de conxunto de axudas recibidas pola empresa en concepto de mínimis, durante os dous exercicios fiscais anteriores, e durante o exercicio fiscal en curso.

Declaración complementaria do conxunto de axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución, para o mesmo proxecto, das administracións públicas competentes ou das súas entidades vinculadas ou dependentes, así como dos entes privados.

Documentación necesaria para o abono do primeiro pagamento

O beneficiario deberá presentar a seguinte documentación:

 • Solicitude de pago
 • NIF/Pasaporte
 • Certificación da entidade financeira relativo á titularidade da conta onde se debe realizar o pago, no que conste a razón social e NIF, así como o código internacional de conta bancaria (IBAN) ou o código internacional de identificación bancaria (BIC/ SWIFT)
 • Certificación de estar ao corrente das obrigacións tributarias estatais, coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social. Ditas certificacións deberanse actualizar coa solicitude de pago final, no caso de que as mesmas non se atopasen vixentes no momento da citada solicitude
 • Esta solicitude deberá presentarse, xunto coa documentación que o acompañe, nos prazos establecidos, que estarán condicionados ás datas de cada convocatoria e que serán comunicados aos participantes ao comezo da fase de aceleración.

Documentación a presentar para o pagamento final

Tras a finalización das diferentes fases do programa o beneficiario deberá presentar para o pago da cantidade prevista na cláusula terceira, relativo ao financiamiento de actividades relacionadas coa execución de proxectos seleccionados para a súa incorporación á fase de aceleración, a seguinte documentación:

 • Solicitude de pago.
 • NIF/Pasaporte (no caso de que o solicitante sexa diferente).
 • Certificacións de estar ao corrente das obrigacións tributarias estatais, coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social, no caso de que as presentadas no momento da solicitude de pago do anticipo non se atopasen vixentes.
 • No caso de estar exento do IVE/IVE, documentación acreditativa da devandita exención.
 • Carta de pago á que fai referencia o artigo 48.2 g) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións de Galicia, relativa ao reintegro de remanentes non aplicados, así como aos intereses derivados destes; esixible nos casos nos que se prevé a posibilidade de concesión de anticipos.
 • Memoria xustificativa de actuacións: xustificarase o cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, indicando actividades realizadas e obxectivos conseguidos. O beneficiario poderá presentar calquera outra documentación ou material que considere necesario presentar para unha mellor xustificación das actuacións subvencionadas. Dita memoria xustificará tanto as actuacións levadas a cabo con cargo ao anticipo cobrado, como as relativas á cobranza da cantidade restante.
 • Memoria económica xustificativa: xustificarase o custo das actividades realizadas, mediante:

Relación clasificada dos gastos e investimentos na posta en marcha do proxecto, con identificación do acredor e do documento, o seu importe, data de emisión e no seu caso, data de pago.

Xustificación dos gastos realizados: orixinais ou copias cotexadas das facturas e dos documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa incorporados na relación á que se fai referencia no parágrafo anterior emitidas dentro da anualidade a que corresponda na respectiva convocatoria.

Xustificación dos pagos efectuados: transferencia bancaria, certificación bancaria orixinal ou extracto de pago. Nestes documentos deberá quedar claramente identificados o receptor, o emisor e o concepto do pago. Non se admitirán pagos en efectivo.

A presentación da documentación requirida deberá realizarse nos prazos establecidos por GAIN.

Subcontratación

En relación coa posibilidade de subcontratación, os beneficiarios deberán presentar unha declaración expresa de que as persoas ou entidades contratadas e/ou subcontratadas para as actividades subvencionadas non están vinculadas con el, de conformidade co artigo 27.7 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no seu Regulamento.

5.2.ANEXO II: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN XESGALICIA PARA LA FINANCIACIÓN DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS EN LA FASE DE ACELERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN

Identificación da/ s persoa/ s de contacto.

Plan de negocio (formato . doc):

 • Promotores do proxecto.
 • Antecedentes e descrición do proxecto.
 • Produto ou servizo. Procesos produtivos. Instalacións produtivas.
 • Mercado, sector, competencia.
 • Modelo de negocio.
 • Estratexia de comercialización e márketing. Contratos comerciais clave.
 • Persoal actual da empresa e previsión de evolución do persoal.
 • Investimento previsto e financiamento do proxecto.
 • Estados económicos-financeiros previsionais (4 exercicios en formato excel)
 • Estado de tesourería, co detalle mensual, do primeiro ano a contar desde a situación actual.
 • Power point resumo das principais variables (Modelo facilitado por XESGALICIA).
 • Para a elaboración do plan financeiro, facilitarase un modelo excell por parte de XESGALICIA.

Documentación financeira:

 • No caso de estar constituída (Contas anuais dos 3 exercicios económicos. Se as contas están auditadas presentar os correspondentes informes de auditoría. Balance, conta de Perdas e Ganancias e estados de tesourería a data de peche do último trimestre. Pool bancario a data de peche do último trimestre e último exercicio económico pechado.
 • Orzamento do exercicio corrente.
 • Informe CIRBE do Banco de España.
 • Relación das axudas solicitadas ao IGAPE para este proxecto e certificado de non ter débedas co devandito organismo.
 • Relación de todas axúdalas/financiamento solicitadas público e privada (aprobadas, concedidas ou pendentes de resolución) para o mesmo proxecto.

Documentación xurídica:

 • Escritura de constitución e estatutos vixentes da sociedade.
 • Composición do capital e órganos de administración.
 • Copia do libro de rexistro de socios e excell coa estrutura accionarial e a súa evolución desde a constitución.
 • Certificado de estar ao corrente coas distintas administracións públicas (AEAT, Seguridade Social e Comunidade Autónoma).
 • Declaración xurada relativa aos litixios nos que sexa parte a sociedade, os seus socios e/ou administradores.
 • Pacto de socios previos e se fose o caso, compromisos adquiridos por outras aceleradoras.
 • Documento LOPD (Lei Oficial Protección de Datos ) – Modelo facilitado por XESGALICIA.

Documentación relativa á prevención do branqueo de capitais ( PBLAC):

 • Formulario de Identificación do cliente (Modelo facilitado por XESGALICIA).
 • Acta de titularidade real.
 • DNI (ou equivalente) do representante da Sociedade ou dos titulares reais.
 • CIF definitivo
 • Certificado da conta corrente que inclúa a totalidade dos titulares da mesma.

Outra documentación:

 • Documentación relativa á propiedade da tecnoloxía e/ou aos dereitos de explotación da mesma.
 • No caso de achegas non dinerarias, documentación da valoración dos devanditos activos.
 • Adhesión ao regulamento interno de publicidade (modelo facilitado por XESGALICIA)
 • Autorización do uso do logo da empresa por parte de XESGALICIA.

Poderase solicitar toda documentación ou información necesaria para o coñecemento e correcta compresión do plan de negocio ou da situación económica e legal da empresa.

A documentación do plan de negocio deberá presentarse en galego ou castelán, os importes en euros e deberá estar asinada polo representante legal da empresa

A documentación financeira e xurídica, no caso de non estar en galego ou castelán, deberá presentarse traducida por intérprete xurado.

Non se poderá utilizar o nome de XESGALICIA para outros financiamentos que se poidan solicitar para o proxecto, salvo que isto sexa expresamente autorizado por XESGALICIA, quedando esta eximida, en todo caso, das consecuencias que teña o non financiamento do proxecto, calquera que sexa a causa.

5.3.ANEXO III: TEMÁTICAS DE ESPECIAL INTERESE E RETOS DA CONVOCATORIA

RETO 1 - Dixitalización y automatización

 • Big Data e Intelixencia Artificial:Integración dos sistemas de información e infraestruturas necesarias desde a captación do dato, tratamento e robustez dos datos, ata o seu tratamento e análise con ferramentas de intelixencia artificial para a toma de decisións.
 • Xemelgo dixital: Sistemas avanzados de simulación de procesos que permitan un rigoroso control dos sistemas para evitar problemas, previr tempos de inactividade, probar novas oportunidades de negocio, planificar escenarios futuros mediante simulacións e personalizar a produción a partir dos requirimentos dos clientes.
 • IoT e sensórica: Dispositivos conectados que permitan “en tempo real” o seguimento do inventario, o mantemento preditivo nas máquinas e/o o control remoto das condicións para asegurar a seguridade e a calidade do produto final, con especial aplicación na canle HORECA.

RETO 2 - Rastrexabilidade, calidade e seguridade alimentaria

 • Sistemas de xestión de calidade ( SGC) dixitalizados ( paperless): que faciliten que a información poida ser xerada, procesada, arquivada e consultada, tanto polas propias empresas como polos distintos axentes que interveñen en toda a cadea de valor da alimentación, dunha maneira substancialmente máis eficiente, segura e fiable.
 • Sistemas automáticos de medición en continuo. Sistemas para a monitoraxe e control de calidade dos alimentos a través do uso de sensores, que ofrezan resultados de parámetros obxectivos, que poidan ser adaptados a unha liña de procesos.

RETO 3 - Loxística

 • Etiquetado intelixente: sistema de etiquetaxe integral e personalizable dos produtos que permita un rastrexo integral ao longo do conxunto da cadea de valor. De maneira particular, preténdese optimizar a loxística e xestión de inventario nas localizacións controladas.
 • Logística 4.0: Solucións que supoñan unha optimización da cadea de subministración. Son de especial interese sistemas innovadores que, mediante interconexión, novas interfaces e/ou novas programacións garantan unha xestión de envíos máis eficiente en previsión da demanda, unha redución de stocks e almacenaxes, unha optimización de roteiros, a xeolocalización de clientes, o coñecemento da localización e a trazabilidad da mercadoría.

RETO 4 - Sustentabilidade

 • Envases innovadores, sostentábeis e novos materiales: Solucións que minimicen o impacto ambiental debido ao uso de plásticos en envases alimentarios. Son de especial interese proxectos de novos materiais sustitutivos do plástico, totalmente biodegradables, que garantan as características organolépticas dos produtos envasados.
 • Valorización de residuos e co-productos: desenvolver novos produtos ou novas aplicacións, mediante os cales sexa posible canalizar os desequilibrios de oferta e demanda así como os subproductos alimentarios, transformándoos en propostas innovadoras e saudables para a industria e/ou o consumidor final.
 • Novos procesos de transformación ecoeficientes e adaptados á demanda: Solucións que faciliten a implantación ou mellora nos procesos de transformación para facelos máis ecoeficientes. Trátase de avanzar nun uso sostible, eficiente e optimizado dos recursos enerxéticos e as materias primas, e a diminuír ao máximo os residuos e emisións xerados no proceso de produción dun determinado produto.

RETO 5 - Desenvolvemento de novos produtos

 • Produtos saudables e nutrición personalizada: Novos produtos alimenticios, produtos mellorados e/ou aplicacións biotecnolóxicas alimentarias dirixidas a unha alimentación funcional e nutracética para a saúde e o envellecemento activo.
 • • Novos ingredientes e propiedades:Novas solucións biotecnolóxicas, substancias sostibles e orgánicas que permitan unha mellora organoléptica, nutricional ou funcional dun produto alimentario

RETO 6 - Innovación de procesos y comercialización

 • Comercialización e interacción con clientes e consumidores: soluciones TIC innovadoras que acompañen ás propostas de valor do sector alimentario e supoñan novas características de interese tanto para os clientes como para calquera axente da cadea de valor alimentaria facilitando a comunicación en ambas as direccións.

RETO 7 – Reto aberto

Calquera proxecto que poida ser aplicable ao sector alimentario e que supoña a introdución dalgún tipo de innovación ou mellora.

Considérase de interese calquera iniciativa/proxecto que supoña unha innovación, en sentido amplo (produto, proceso, comercialización, etc.), para o sector alimentario de Galicia, desde a orixe e tratamento da materia prima pasando por produtos de quinta gama ata pechar o círculo alimenticio, buscando a circularidad do fluxo de produtos e servizos empregados nas distintas fases da cadea de valor principal, así como dos elos laterais.